top of page

Terma & Syarat

iebdac.com dan ieboard.org ialah tapak web INternational Education Board Limited.

Pengakuan dan penerimaan syarat perkhidmatan ini

Halaman ini menyatakan terma dan syarat (T&C) di mana anda boleh mengakses dan/atau menggunakan tapak web ini (Laman Web). Sila baca halaman ini dengan teliti. Jika anda tidak menerima Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini, anda dinasihatkan untuk tidak menggunakan Laman Web.

International Education Board Limited ("Syarikat" atau "Kami" atau "Kami" atau "IEB") ialah pemilik Laman Web ini, dan semua kandungan di sini, dan berhak untuk mengubah Terma & Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda, dan selepas perubahan itu, perkara yang sama akan berkuat kuasa serta-merta. Anda bersetuju untuk menyemak Terma & Syarat ini secara tetap. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.

Terma dan Syarat ini, bersama dengan dasar privasi ("Dasar Privasi") yang boleh diakses di sini:  https://www.ieboard.org/privacy, _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_dan peraturan dan dasar lain, jika ada, disiarkan di Laman Web, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Syarikat berkenaan dengan penggunaan Laman Web oleh anda, dan ia menggantikan semua komunikasi, cadangan dan terma dan syarat sebelum ini antara anda dan Syarikat berkenaan dengan Laman Web ini. Sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Terma dan Syarat ini adalah terpelihara oleh Syarikat.

Definisi

Dalam dokumen ini, perkataan dan frasa berikut hendaklah mempunyai makna yang dinyatakan di sini melainkan jika konteksnya menuntut sebaliknya:

 

 1. "Perjanjian" bermaksud terma dan syarat seperti yang diperincikan di sini, termasuk Kursus privasi/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan. Ia hendaklah termasuk semua rujukan kepada terma dan syarat ini seperti yang dipinda, dinafikan, ditambah, diubah, atau diganti dari semasa ke semasa.

 2. "Pihak Berkuasa" bermaksud Syarikat, Siber dan Pengawal Selia Cukai.

 3. "Pusat Panggilan" bermaksud kemudahan pusat panggilan yang ditubuhkan oleh IEB untuk membantu Pelanggannya berkenaan dengan pelbagai transaksi dan untuk memberikan maklumat dsb., mengenai produknya dan maklumat lain yang berkaitan. Pelanggan kini boleh menghubungi IEB melalui nombor yang dimaklumkan di Laman Web.

 4. "Pelanggan" bermaksud mana-mana orang, sama ada sah atau semula jadi, melayari dan/atau menggunakan Laman Web ini untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan, atau mendapatkan barangan/perkhidmatan seperti yang dijual di sini (Akreditasi/Peperiksaan Lembaga/Kursus dsb..).

 5. "Rekod" bermaksud sebarang rekod elektronik yang diserahkan melalui Laman Web dan termasuk rekod fizikal yang dikumpul oleh ejen atau pekerja IEB daripada pelanggan atau Pelanggan untuk melaksanakan transaksi.

 6. "Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi" bermaksud maklumat yang dikemukakan oleh Pelanggan atau Pelanggan yang membolehkan pengenalan individu Pelanggan sama ada dengan sendirinya atau berkaitan dengan bahan lain.

 7. "Kursus/Pentauliahan/Muncul untuk Peperiksaan" atau "Produk" hendaklah bermakna, tetapi tidak terhad kepada, pelbagai Kursus Pendidikan/Pentauliahan/Muncul untuk Peperiksaan / Akreditasi dan produk yang IEB mungkin, sebagai sebuah syarikat, paparkan di Laman Web untuk jualan daripada dari masa ke semasa.

 8. "Laman web" bermaksud  www.ieboard.org  ,_cc781905-5cde-bad31905-5cde-bad3190-5cde-3b5-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c-5c- 5c -4c 136bad5cf58d_‍

Perundangan berkaitan

Laman web ini dicipta dan dikawal oleh IEB. Undang-undang UNITED KINGDOM akan terpakai dan mengawal semua kandungan di sini dan mahkamah di London, UNITED KINGDOM akan mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan semua terma, syarat dan penafian di sini.

 

Syarikat tidak menerima sebarang liabiliti, secara langsung atau tidak langsung kerana tidak mematuhi undang-undang mana-mana negara selain daripada UNITED KINGDOM. Fakta semata-mata bahawa Laman Web boleh diakses di negara selain United Kingdom tidak akan menyebabkan undang-undang negara tersebut terpakai untuk Laman Web tersebut. 

 

Adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemastautin asing termasuk Bukan Pemastautin United Kingdom dalam bidang kuasa asing untuk mengesahkan sama ada perkhidmatan yang tersedia di Laman Web boleh diakses dan digunakan dalam bidang kuasa masing-masing. Perkhidmatan yang merupakan sebahagian daripada Laman Web tidak membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sebarang perkhidmatan/produk kepada mana-mana orang dalam mana-mana bidang kuasa yang menyalahi undang-undang untuk membuat tawaran atau permintaan sedemikian.

Kelayakan

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda kompeten dan layak untuk membuat perjanjian yang mengikat secara sah dan mempunyai kuasa yang diperlukan untuk memasuki Perjanjian ini dan melaksanakan kewajipan anda di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini jika anda tidak kompeten untuk membuat kontrak di bawah undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan.

 

Keperluan Pendaftaran

Sekiranya IEB menghendaki mana-mana Pelanggan Laman Web ini menyerahkan kepada pendaftaran butiran mereka untuk mengesahkan penggunaannya, Pelanggan hendaklah, pada setiap masa, bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan id Pelanggannya. , dan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku dengan menggunakan kata laluan atau id Pelanggan tersebut. Selanjutnya, Pelanggan bersetuju untuk tidak menggunakan ID Pelanggan dan/atau kata laluan mana-mana orang lain untuk sebarang tujuan sekalipun.

 

Pelanggan bertanggungjawab ke atas keselamatan kata laluannya dan untuk semua transaksi yang dilakukan melalui Laman Web menggunakan kata laluan tersebut. Pelanggan mengesahkan bahawa dia adalah pemegang sah kad kredit atau akaun asal yang digunakan untuk urus niaga di bawah Laman Web ini. 

 

Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian kewangan atau kesulitan akibat penyalahgunaan ID/kata laluan/nombor kad kredit/butiran akaun Pelanggan untuk pembelian Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan di Laman Web.

 

Pelanggan juga bersetuju dan berjanji untuk segera memberitahu IEB tentang sebarang penggunaan kata laluan atau ID Pelanggan yang tidak dibenarkan. Pelanggan hendaklah memastikan bahawa Pelanggan log keluar dari Laman Web pada akhir setiap sesi di Laman Web. IEB tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang timbul daripada kegagalan Pelanggan untuk mematuhi keperluan ini.

 

Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, Pelanggan dengan ini bersetuju untuk memberikan IEB maklumat terkini, lengkap dan tepatnya seperti yang digesa dan untuk mengekalkan dan mengemas kini maklumat ini apabila dan apabila diperlukan memastikan ia terkini, lengkap dan tepat pada setiap masa.

 

Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat tidak terkini atau tidak lengkap atau jika Syarikat mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, tidak lengkap atau nakal, IEB mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan keahlian anda selama-lamanya dan boleh menyekat Pelanggan daripada menggunakan Laman Web.

 

Syarat Perkhidmatan

Perjanjian ini akan terus sah dan berkuat kuasa selagi anda menggunakan Laman Web atau perkhidmatan yang disediakan melalui Laman Web. Laman Web ini menyediakan platform dalam talian di mana Pelanggan boleh membeli/membeli Kursus Pendidikan/Akreditasi/Menampilkan Peperiksaan/Akreditasi seperti yang disenaraikan di Laman Web mengikut terma dan syarat yang ditetapkan untuk produk tersebut. 

 

Anda bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan Syarikat sedemikian dengan cara yang konsisten dengan terma dan syarat Perjanjian ini dan dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

 

Selanjutnya, Pelanggan Laman Web ini dengan ini bersetuju dan memahami bahawa maklumat yang diberikan di Laman Web ini adalah untuk tujuan maklumat dan panduan sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan oleh IEB untuk membeli sebarang produk. Keputusan untuk membeli produk hendaklah berdasarkan penilaian anda sendiri terhadap produk tersebut. Selanjutnya, anda mesti berhati-hati dalam memastikan kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberikan. IEB dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh atau timbul daripada pergantungan yang diletakkan pada maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat tersebut.

 

Selanjutnya, dengan melaksanakan transaksi yang mungkin dibenarkan oleh IEB di Laman Web, anda bersetuju untuk memberikan kuasa yang lengkap dan tidak boleh ditarik balik kepada IEB untuk mengambil langkah dan menjalankan tugas yang penting dan berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan yang mana transaksi itu dilaksanakan. Anda selanjutnya mengakui dan menerima bahawa rekod yang disimpan oleh IEB berkenaan dengan urus niaga yang anda lakukan di Laman Web akan menjadi bukti muktamad bagi transaksi tersebut dan adalah muktamad dan mengikat anda dan penerima serah hak serta pengganti anda.

 

IEB berhak untuk menggantung, menarik balik, mengubah suai, menambah atau membatalkan mana-mana atau semua perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Sebarang penggantungan, penarikan balik, pengubahsuaian, penambahan atau pembatalan sedemikian hendaklah mengikat anda serta-merta.

 

Data Akaun Pelanggan

Syarikat menghormati privasi setiap Pelanggan. Kami melindungi maklumat peribadi mengikut Kursus Privasi/Akreditasi/Muncul untuk Peperiksaan yang dinyatakan di bawah dan menghormati kerahsiaan Pelanggan.

 

Maklumat dirahsiakan dan dikongsi hanya mengikut cara yang diperincikan dalam Kursus Privasi/Akreditasi/Menampilkan Peperiksaan di bawah. Walau bagaimanapun, anda juga bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan akaun dan kata laluan anda dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku menggunakan akaun dan kata laluan anda. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda untuk melindungi akaun atau kata laluan anda.

 

Anda hendaklah memaklumkan Syarikat dengan menulis kepada  admin@ieboard.org   tentang sebarang penggunaan(kata laluan) yang disyaki tanpa kebenaran, atau sebarang pelanggaran akaun atau kata laluan anda yang disyaki. termasuk kehilangan, kecurian atau pendedahan tanpa kebenaran kata laluan akaun anda sebaik sahaja perkara yang sama diterima oleh anda.

 

Kursus Privasi/Akreditasi/Hadir untuk Peperiksaan

Untuk Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan Mengenai Privasi, sila rujuk bahagian Kursus Privasi/Pentauliahan/Tampil untuk Peperiksaan yang terdapat di halaman utama laman web kami, tersedia di sini:  https:// www.ieboard.org/privacy

 

Maklumat di Laman Web

Walaupun segala usaha dibuat untuk mengemas kini maklumat yang terkandung di Laman Web ini, IEB mahupun mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan tidak membuat sebarang representasi atau jaminan, sama ada nyata, tersirat dalam undang-undang atau baki, mengenai urutan, ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan. maklumat, pendapat, maklumat penyelidikan, data dan/atau kandungan yang terkandung di Laman Web (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa maklumat yang mungkin diberikan oleh mana-mana pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan) dan tidak akan terikat dalam apa-apa cara oleh sebarang maklumat terkandung di Laman Web.

 

Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk menukar atau menghentikan tanpa notis, sebarang aspek atau ciri Laman Web ini. Tiada maklumat yang diberikan di Laman Web ini boleh ditafsirkan sebagai nasihat atau cadangan.

 

Anda bersetuju bahawa maklumat di Laman Web berkenaan dengan mana-mana Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan yang anda boleh beli hanyalah menunjukkan syarat Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan tersebut. Sekiranya, berkenaan dengan Kursus/Pentauliahan/Muncul untuk Peperiksaan, terdapat apa-apa percanggahan antara terma yang dinyatakan dalam dokumen Kursus/Pentauliahan/Muncul untuk Peperiksaan dan terma di sini, anda akan dikawal oleh terma Kursus /Akreditasi/Menampilkan dokumen Peperiksaan.

 

Harta Intelek

Tanda dagangan, nama, logo, dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web ini adalah tanda dagangan Syarikat yang berdaftar dan/atau tidak berdaftar. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini harus ditafsirkan sebagai memberikan apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

 

Hak cipta dan hak harta intelek lain berkenaan dengan kandungan di Laman Web ini adalah milik Syarikat semata-mata dan eksklusif. Semua hak dalam halaman, kandungan tapak dimiliki oleh Syarikat dan Pelanggan dilarang daripada menyalin, mengubah suai, memaparkan, mengedar, menghantar, menghantar semula, menerbitkan, menjual, melesenkan, mencipta karya terbitan atau menggunakan mana-mana kandungan Laman Web untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

 

Semua yang anda lihat atau baca di Laman Web (termasuk tetapi tidak terhad kepada direktori, panduan, artikel berita, pendapat, ulasan, teks, gambar, imej, ilustrasi, profil, klip audio, klip video, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan seumpamanya) adalah berhak cipta/ dilindungi oleh undang-undang harta intelek.

 

Komunikasi Elektronik

Pelanggan Laman Web ini dengan ini bersetuju untuk menerima komunikasi daripada Syarikat dan Laman Web secara elektronik sama ada melalui e-mel atau melalui pengumuman di Laman Web.

 

Butiran Kad atau Akaun Bank

Anda bersetuju, memahami dan mengesahkan bahawa butiran bank atau kad kredit / debit yang anda berikan untuk membeli Kursus Pendidikan/Pentauliahan/Tampil untuk Peperiksaan / Akreditasi yang ditawarkan oleh IEB di Laman Web adalah betul dan tepat dan anda tidak boleh menggunakan akaun bank dan / atau kad kredit / debit yang tidak dimiliki secara sah oleh anda. Anda selanjutnya bersetuju dan berjanji untuk memberikan akaun bank yang betul dan sah dan/atau butiran kad kredit/debit kepada IEB.

 

Selanjutnya, maklumat tersebut tidak boleh disimpan, digunakan dan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga oleh Syarikat melainkan dikehendaki oleh undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah. Anda hendaklah menanggung rugi sepenuhnya Syarikat daripada sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada ketidakpatuhan syarat ini oleh anda.

 

Pembatalan Kursus/Pentauliahan/Hadir Peperiksaan

Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa sebelum membeli Kursus/Akreditasi/Menampilkan Peperiksaan yang terdapat di Laman Web ini, Pelanggan hendaklah menyedari sepenuhnya ciri dan faedahnya yang ditawarkan di bawah. Selanjutnya, Pelanggan dengan ini bersetuju bahawa pembatalan Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan yang dibeli oleh Pelanggan dalam talian di Laman Web ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat Kursus/Pentauliahan/Hadir untuk Peperiksaan masing-masing dan walau apa pun yang terkandung di tempat lain, terma dan syarat yang dinyatakan pada Kursus/Pentauliahan/Hadir Peperiksaan hendaklah sentiasa diutamakan.

 

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan luar ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga selain daripada IEB. Pautan sedemikian disediakan untuk kemudahan anda sahaja dan IEB tidak mempunyai kawalan ke atas tapak web tersebut dan tiada perwakilan dibuat oleh Syarikat mengenai kandungan dan kelakuannya. Penggunaan atau pergantungan pada mana-mana pautan tersebut dan kandungan yang disediakan di atasnya adalah atas risiko anda sendiri.

 

Apabila melawati pautan luar tersebut, anda hendaklah merujuk kepada terma dan syarat penggunaan laman web tersebut. Tiada pautan hiperteks boleh dibuat dari mana-mana laman web yang dikawal oleh Anda atau mana-mana orang lain, ke Laman Web ini, tanpa kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada Syarikat.

 

Muat Turun dan Perisian Tersedia di Laman Web

Sebarang dan semua maklumat, atau mana-mana perisian (jika ada) yang disediakan untuk dimuat turun dari Laman Web ini adalah karya berhak cipta Syarikat dan/atau pembekalnya. Penggunaan perisian sedemikian oleh anda dikawal oleh syarat perjanjian lesen Pelanggan akhir, jika ada, yang disertakan atau disertakan dalam perisian tersebut. Anda tidak boleh memasang atau menggunakan mana-mana perisian yang disertakan dengan atau termasuk Perjanjian Lesen, melainkan anda bersetuju terlebih dahulu dengan syarat Perjanjian Lesen.

 

Sekatan ke atas Penggunaan

Anda tidak boleh:

 1. Kejuruteraan songsang, menyahhimpun, membuka, menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, mengubah suai, menghantar, melaksanakan, mengeluarkan semula, menerbitkan atau mencipta karya terbitan daripada atau dalam apa-apa cara mengeksploitasi mana-mana perkhidmatan atau kandungan di Laman Web ini dengan melanggar Terma dan Syarat atau undang-undang mana-mana negara.

 2. Cipta pangkalan data dalam bentuk manual elektronik atau berstruktur dengan memuat turun dan menyimpan secara sistematik semua atau mana-mana bahagian Laman Web kecuali maklumat yang berkaitan dengan Kursus/Pentauliahan/Muncul untuk Peperiksaan yang dibeli oleh anda.

 3. Cache atau kebenaran caching oleh mana-mana orang;

 4. Lakukan sebarang tindakan yang melanggar harta intelek kami dalam Laman Web.

 5. Terlibat dalam sebarang aktiviti penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang komunikasi atau permintaan yang direka atau bertujuan untuk mendapatkan kata laluan atau sebarang maklumat peribadi untuk sebarang penggunaan secara curang.

 6. Gunakan Laman Web untuk melanggar keselamatan mana-mana rangkaian komputer, memecahkan kata laluan atau kod penyulitan keselamatan, memindahkan atau menyimpan bahan yang menyalahi undang-undang termasuk bahan mengancam atau lucah atau terlibat dalam sebarang jenis aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Muat Turun dan Perisian Tersedia di Laman Web

Laman Web ini disediakan tanpa sebarang waranti atau jaminan dan dalam keadaan "Sebagaimana Ada". Anda mesti menanggung risiko yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Walaupun IEB cuba memastikan bahawa bahan yang disertakan pada Laman Web adalah betul, ia tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang ketidaktepatan yang sama. 

 

IEB tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat tersebut atau untuk sebarang masalah teknikal yang mungkin anda alami semasa menggunakan Laman Web.

 

Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, IEB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, sampingan, berbangkit atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara yang lain. yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman Web, perkhidmatannya atau Perjanjian ini.

 

IEB tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan, kesempurnaan, ketepatan dan/atau ketepatan masa mana-mana kandungan, maklumat, perisian, teks, grafik, pautan, statik atau komunikasi yang disediakan pada atau melalui penggunaan Laman Web atau bahawa operasi Laman Web hendaklah bebas ralat dan/atau tidak terganggu. Akibatnya, IEB tidak bertanggungjawab apa-apa untuk sebarang kerosakan kewangan atau lain-lain yang anda alami akibat kelewatan, kegagalan, gangguan atau kerosakan mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan/atau sebarang gangguan atau kesilapan dalam pengendalian Laman Web.

 

Selanjutnya IEB tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, punitif, sampingan, khas atau berbangkit atau untuk apa-apa kerosakan sekalipun termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan penggunaan, data atau keuntungan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan. dengan penggunaan atau prestasi tapak/perkhidmatan IEB untuk komunikasi yang terganggu, kelewatan, kehilangan data atau kehilangan keuntungan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini.

 

Pampasan

Pelanggan bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan IEB, pekerja, pengarah, pegawai, rakan kongsinya dan pengganti mereka dan serah hak daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, disebabkan oleh atau timbul daripada tuntutan berdasarkan:

 

 1. Tindakan atau ketiadaan tindakan Pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti, representasi atau aku janji atau berkaitan dengan ketidaksempurnaan mana-mana kewajipannya di bawah Perjanjian ini atau yang timbul daripada pelanggaran mana-mana undang-undang yang dikenakan oleh Pelanggan.

 2. Pembayaran yuran dan cukai berkanun;

 3. Tuntutan libel, fitnah, pencabulan hak privasi atau publisiti, kehilangan perkhidmatan oleh pelanggan lain;

 4. Penggunaan anda atau penggunaan orang lain terhadap akses anda ke Laman Web;

 5. Tuntutan bahawa sebarang penggunaan Laman Web oleh anda atau seseorang yang menggunakan komputer anda melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, atau mana-mana hak keperibadian atau publisiti, adalah memfitnah atau memfitnah, atau sebaliknya mengakibatkan kecederaan atau kerosakan kepada mana-mana pihak ketiga; dan/atau

 6. Pelanggaran hak harta intelek atau hak lain Syarikat.

Liabiliti

Sebarang tindakan oleh Pelanggan yang melanggar Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini dan/atau polisi lain yang dikeluarkan oleh IEB dari semasa ke semasa yang menjejaskan sebarang hak yang terakru kepada IEB akan menimbulkan sebab tindakan kepada IEB, pengarahnya dan/ atau kakitangan pengurusan utamanya untuk memulakan prosiding sedemikian di bawah undang-undang yang mungkin sesuai untuk mendapatkan penyelesaian, melalui, antara lain, sekatan jenayah, pampasan dan/atau ganti rugi. Jika Pelanggan adalah sebuah syarikat atau orang undang-undang lain, adalah dipersetujui secara nyata bahawa IEB boleh, mengikut budi bicaranya, memulakan prosiding yang sesuai terhadap orang tersebut bersama-sama dengan Pengarah/Rakan Kongsinya, dan/atau kakitangan pengurusan.

Kemas kini

Kami berhak untuk menukar atau mengemas kini kandungan di sini pada bila-bila masa. Perubahan tersebut akan berkuat kuasa serta-merta selepas menyiarkan di Laman Web ini dan anda hendaklah memastikan diri anda dikemas kini tentang perubahan tersebut.

 

Kebolehpisahan

Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian waranti dan had liabiliti yang dinyatakan di atas, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan itu akan dianggap digantikan dengan yang sah, peruntukan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir sepadan dengan niat peruntukan asal dan baki Perjanjian akan terus berkuat kuasa.

Keseluruhan perjanjian

Melainkan dinyatakan sebaliknya di sini, Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Syarikat berkenaan dengan tapak/perkhidmatan Syarikat dan ia menggantikan semua komunikasi dan cadangan terdahulu atau semasa, sama ada elektronik, lisan atau bertulis, antara anda dan Syarikat berkenaan ke tapak/perkhidmatan Syarikat. Kegagalan Syarikat untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran oleh anda atau orang lain tidak mengetepikan haknya untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau serupa.

 

Undang-undang yang Mentadbir dan Penyelesaian Pertikaian

Perjanjian ini akan dikawal oleh undang-undang United Kingdom dan sebarang pertikaian yang timbul di sini akan tertakluk kepada bidang kuasa tunggal dan eksklusif mahkamah di London.

Bantuan

Untuk sebarang kebimbangan atau pertanyaan tentang mana-mana aspek Terma & Syarat penggunaan Laman Web ini, sila hubungi kami di 

Nama Entiti: International Education Board Limited

Nombor Syarikat: 13759057

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-586bad_UK: 1 Daftar Penyedia Belajar

         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  Alamat pos: International Education Board Ltd.

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX United Kingdom

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Telefon: +44 (203) 815 8015

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Orang yang Prihatin Amit Shaikh (CEO)

Nombor telefon: +918530259627

E-mel kenalan: ascorp.amit@gmail.com

admin@ieboard.org , info@iebdac.com

bottom of page